Soutěž - Mora naděluje spotřebiče a další báječné výhry

Kupte si jakékoli spotřebiče z nabídky MORA a s pomocí účtenky se zúčastněte slosování o báječné výhry. Přečtěte si úplná pravidla soutěže.
 
 
 
 
 

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Soutěž MORA NADĚLUJE" (dále jen „soutěž").

1. Organizátor a administrátor soutěže

• Organizátorem soutěže je společnost GORENJE spol. s.r.o. se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO 40612244, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „organizátor").

• Administrátor soutěže je společnost WMC Praha, a.s. se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, IČO 26509954, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7532 (dále jen „administrátor").

2. Místo konání a doba trvání soutěže

• Soutěž probíhá na území České republiky.

• Doba trvání soutěže je stanovena na období od 1. 10. 2023 - od okamžiku vyhlášení soutěže na webových stránkách MORA Česká republika dostupných na adrese https://www.mora.cz/soutez, (dále jen „web MORA"), do 30. 11. 2023 23:59:59 hod.

• Soutěžní nákup je však možné uskutečnit již v době od 18. 9. 2023 do 30. 11. 2023 (dále jen „doba soutěžního nákupu").

3. Podmínky účasti

• Soutěže se mohou účastnit jenom fyzické osoby - spotřebitelé s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící").

• V případě kteréhokoliv soutěžícího mladšího 15 let je organizátor oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový soutěžící disponuje písemným souhlasem svého zákonného zástupce pro účast v soutěži, a to v souladu s ust. § 32 občanského zákoníku; v případě, že takové potvrzení nebude předloženo, je organizátor oprávněn daného soutěžícího ze soutěže vyloučit; případný nárok takového soutěžícího na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká.

• Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a administrátora podílející se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké. Ze soutěže jsou vyloučeni také všichni zaměstnanci společností, které jsou součástí podnikatelské skupiny Gorenje Group, a zaměstnanci dalších společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

4. Průběh soutěže

  • Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že:

a) zakoupí v době pro uskutečnění soutěžního nákupu, resp. v době od 18. 9. 2023 00:00:01 hod. do 30. 11. 2023 23:59:59 hod., jakýkoliv jeden spotřebič značky "MORA" (dále jen „soutěžní výrobek") v jakémkoliv kamenném či on-line obchodě na území České republiky, a uschová si originální daňový doklad, resp. účtenku / fakturu prokazující koupi tohoto soutěžního výrobku (dále jen „účtenka"); Soutěžící si musí uschovat originál účtenky pro případné ověření nároku na výhru.

b) v době konání soutěže, resp. v období od 1. 10. 2023 do 30.11. 2023 navštíví web MORA https://www.mora.cz/soutez , kde do zde umístěného webového formuláře (dále jen „formulář")

- nahraje účtenku prokazujícího nákup soutěžního výrobku; nahraná účtenka musí být fotografií nebo scanem celé originální účtenky, a zakoupeného soutěžního výrobku. Účtenka musí být ve formátu JPEG nebo PNG, o velikosti max. 4 MB

- vyplní čas provedeného nákupu z účtenky (minuta, hodina)

- vybere z uvedených možností druh zakoupeného spotřebiče (např. lednice, sporák) a následně z uvedených možností vybere konkrétní typ produktu ze seznamu výrobků

- vyplní své kontaktní údaje: jméno, příjmení, doručovací adresu na území České republiky, e mailovou adresu a telefonní číslo, potvrdí svůj souhlas s těmito pravidly včetně udělení souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

Zakoupením soutěžního výrobku a úplným a řádným vyplněním soutěžního formuláře včetně udělení souhlasu s pravidly soutěže se soutěžící dostává do slosování o výhry. Soutěžící zároveň může poskytnout zvláštní souhlas se zasíláním obchodních sdělení (udělení tohoto souhlasu se zasíláním obchodních sdělení není podmínkou účasti v soutěži.).

• Jeden soutěžící se může účastnit soutěže jen jedenkrát (s jednou e-mailovou adresou). Soutěžící může vyhrát v soutěži pouze jednou.

• Jedna účtenka může být do soutěže zadána jen jedenkrát bez ohledu na počet spotřebičů Mora uvedených na dané účtence.

• Organizátor si vyhrazuje právo požadovat od výherce podrobnější informace o nákupu spotřebiče značky MORA, zejména v případě podezření na nesplnění pravidel soutěže či podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího. Pokud soutěžící nedoloží na výzvu organizátora ve stanovené lhůtě příslušný daňový doklad nebo podrobnější informace o nákupu spotřebiče značky MORA, ztrácí nárok na výhru. Nárok na výhru soutěžící ztrácí také v případě, že nedodržel pravidla soutěže nebo při podezření na nezákonné jednání nebo jiné závadné chování ze strany soutěžícího (např. zaslání nesprávných dokladů, zaslání téhož dokladu opakovaně, neuskutečnění nákupu v době pro uskutečnění soutěžního nákupu atp.)

• Organizátor upozorňuje soutěžící na skutečnost, že pokud údaje uvedené na účtence nebudou čitelné, poškozené, nebo nebudou souhlasit s údaji uvedenými ve formuláři, nebude soutěžící, resp. tato účtenka zařazena do slosování.

5. Výhra v soutěži

• Soutěžící, kteří splní pravidla této soutěže a budou po ukončení soutěže vylosování jako výherci (dále

jen „výherce") vyhrávají jeden ze spotřebičů značky MORA nebo dárkový předmět značky MORA (dále jen „výhra") dle losování. Počet výher pro Českou republiku je 46.

• Výherci jednotlivých výher budou vylosováni organizátorem do 5 pracovních dnů od ukončení soutěž, a to ze všech soutěžících, resp. jejich soutěžních účtenek řádně zapojených do soutěže. Výhry jsou náhodně seřazeny počítačovým programem – tj. konkrétní výhra je soutěžícímu přiřazena náhodně. O losování bude sestaven písemný protokol.

VÝHRA POČET VÝHER V SOUTĚŽI
MORA Sporák indukční I8688 BX 1
MORA myčka volně stojící SM 685 W 1
MORA trouba VTPS 787 BXB 1
MORA varná deska indukční VDIT 658 FF 1
MORA mikrovlnka volně stojící MT 321 S 1
MORA lednice volně stojící CMDN 3054 S 1
celkem spotřebičů 6
 
dárkové předměty
 
MORA nádobí Professional, nerez, 8dílná sada (4 hrnce a 4 poklice) 1
Vánoční beránková deka 150x200cm červeno bílá 6
Dámská vánoční zimní čepice s bambulí červeno bílá, velikost universal 25
Nordic červeno bílý vánoční svetr unisex Svetr 1 , materiál acrylic 100% 3
Vánoční šála červeno bílá, materiál akryl, rozměry 160x16,5 cm 5
celkem dárkových předmětů 40
VÝHER CELKEM 46

Výhra spotřebiče nezahrnuje instalaci spotřebiče. Na žádnou z výher se nevztahuje záruka (záruka se vztahuje pouze na prodanou věc); práva z vadného plnění se řeší podle právní úpravy daru. Výherce neobdrží doklad k výhře (účetní doklad jako účtenka nebo faktura se dává pouze ke kupovaným spotřebičům).

• Výherce může vyhrát pouze jednou. Výhry nelze převést na jiné osoby. Předání výhry může být

podmíněno podpisem předávacího protokolu.

• Administrátor zašle výherci zprávu o výhře na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři nejpozději do 14 pracovních dnů od ukončení soutěže (pravděpodobně ale dřív) a dalším postupu pro předání výhry (dohodnutí přepravy, předání, odeslání výhry).

• Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s administrátorem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok.

• Organizátor a ani Administrátor neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu zaslanou administrátorem a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v něm uvedeném. Organizátor a ani Administrátor neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce nepřečetl zprávu od administrátora nebo nekontaktoval administrátora, pokud tyto důvody nespočívají na straně administrátora.

• Administrátor se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře, a to zaslání e-mailové zprávy. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené ve zprávě, kterou administrátor odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat administrátora, je administrátor oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.

• Administrátor si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně administrátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. Výherce není oprávněn požadovat výměnu výhry za jiný typ, barvu, velikost atp. Výhra bude výherci jednostranně přidělena. V případě, že výherce nemá zájem o výhru obdobného typu a hodnoty, ztrácí na výhru nárok.

• Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi. Na výhru nevzniká soutěžícímu právní nárok. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výhry či účasti v této soutěži právní cestou či soudní cestou je vyloučeno.

• Organizátor ani administrátor nezodpovídá za nedoručení výher z důvodů ležících na straně přepravce zásilek či jiné třetí strany.

• Organizátor ani administrátor nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

 6. Osobní údaje
 
• Organizátor tímto informuje soutěžící a výherce, že budou zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to po dobu trvání soutěže a 3 roky po jejím ukončení, za účelem (1) zapojení se do soutěže, (2) prověření jeho platné účasti v soutěži, (3) informování o průběhu soutěže a (4) předání výhry.
 
• Zpracování osobních údajů soutěžícího, který udělil souhlas se zasíláním newsletteru, bude prováděno podle zásad ochrany osobních údajů organizátora dostupných na adrese https://www.mora.cz/prohlaseni-o-ochrane-soukromi/.

• Správcem osobních údajů soutěžících je organizátor, resp. společnost GORENJE spol. s.r.o. se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO 40612244, který bude zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatele – administrátora v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou provádět i další zpracovatelé, zejména poskytovatelé zpracovatelských programů, služeb a aplikací.

• Osobní údaje výherce budou též předány dopravci (provozovateli poštovních služeb), který zajišťuje dopravu (doručení) výher.

• Osobní údaje soutěžících jsou uchovávány na zabezpečených serverech administrátora v IT systémech v České republice. Administrátor se zavazuje zajistit bezpečnost údajů soutěžících. Aby administrátor zabránil neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému zveřejnění osobních údajů, zavedl vhodné fyzické, elektronické a procesní postupy pro ochranu a zabezpečení těchto osobních údajů.
 
• Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů soutěžících a výherce je oprávněný zájem organizátora a administrátora na pořádání soutěže a předání výhry. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů soutěžících za účelem zasílání newsletteru je souhlas.

• Soutěžící a výherce má právo:

− požadovat informace o zpracovávání osobních údajů,
− na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům,
− na opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů,
− vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,
− obrátit se na organizátora, administrátora nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz, v případě podezření z porušení svých práv.

S výše uvedenými požadavky se soutěžící a výherce může obrátit na organizátora na e-mailové adrese marketing@mora.cz .

7. Autorská práva

• Za společnost GORENJE budeme jenom rádi, když nám pošlete fotky, jak si užíváte výhry.

• Pro případ, že soutěžící (výherce) takovou fotografii zašle nebo ji zveřejní na profilu značky MORA na sociálních sítích (například na Facebooku nebo na Instagramu) a taková fotografie nebo  ejí část bude naplňovat znaky autorského díla podle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, uděluje tím soutěžící k okamžiku zaslání takové fotografie organizátorovi a administrátorovi nevýhradní, převoditelnou, dále licencovatelnou, časově a územně neomezenou licenci k užití takové fotografie všemi známými způsoby užití, v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Licence je udělena jako bezúplatná a jméno autora nebude při užívání fotografie uváděno.

• Soutěžící (výherce) vyjadřuje souhlas s užitím své podoby / podobizny, je-li zachycena na fotografii, a to bezplatně, časově, územně a množstevně neomezeně, v rozsahu licence podle předchozího odstavce. Soutěžící potvrzuje, že stejný souhlas s užitím své podoby a souhlas se zpracováním osobních údajů udělily také ostatní osoby na fotografii zachycené. Soutěžící nebo výherce výslovně souhlasí s tím, že jím zaslaná fotografie může být použita za účelem propagace značky MORA, zejména zveřejněním takové fotografie na webu MORA nebo na profilech značky na sociální síti Facebook nebo Instagram.

8. Závěrečná ustanovení

• Organizátor a ani Administrátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany administrátora nebo organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

• Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky nebo Slovenské republiky ani oprávněné zájmy organizátora či administrátora.

• Organizátor a administrátor si vyhrazují právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího, jako je např. falšování dokladů o zaplacení nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

• Dále jsou ze soutěže vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit, který soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému soutěže.

• Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor ani administrátor není odpovědný za jakékoliv technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na organizátorovi.

• V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

• Pokud výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit organizátorovi svůj daňový domicil do 5 dnů od potvrzení výhry v soutěži. Pokud tak neučiní, organizátor srazí a odvede daň 15 % z výhry (v případě, že není od daně osvobozena) v České republice.

• Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se Soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

• Tato pravidla zveřejněná na webu MORA jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznický servis na e mailu marketing@mora.cz .

Datum: 18.9. 2023