K troubě MORA mouka na pečení zdarma!

Při koupi jakékoli vestavné trouby MORA získáte 6 kg mouky na pečení Babiččina volba zdarma.

Akce platí do 31. 12. 2024.

Jak se zúčastnit akce?

1. Kupte do 31. 12. 2024 jakoukoliv vestavnou troubu MORA.
2. Zaregistrujte se přes formulář, který naleznete na stránce AKCE na vestavné trouby - 6 kg mouky zdarma | MORA
3. Vyfoťte nebo naskenujte doklad o zaplacení a vložte ho do formuláře.
4. Registrace bude potvrzena e-mailem.
5. Do měsíce je 6 kg mouky u vás.

Akce se vztahuje na tyto produkty:

ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ VT 111 CX - 5 590 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ VT 312 AX - 5 790 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ VT 332 CX - 5 990 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ VT 342 AX - 6 490 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ VT 344 BX - 6 990 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ VT 354 BXB - 7 490 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ VT 354 DXB - 7 490 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ VT 522 CX - 5 990 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTCS 776 BX - 10 990 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTCS 777 BX - 11 990 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTCS 785 DB - 11 990 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTCS 786 BXB -11 990 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTCS 786 DXB - 11 990 Kč
ELEKTRICKÁ PYROLYTICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTPS 543 BX - 9 990 Kč
ELEKTRICKÁ PYROLYTICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTPS 777 BX - 13 990 Kč
ELEKTRICKÁ PYROLYTICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTPS 787 BXB - 13 990 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTS 543 BW - 8 990 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTS 543 BW - 8 990 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTS 545 BX - 8 590 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTS 545 DX - 8 590 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTS 546 BX - 9 590 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTS 546 DX - 9 590 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTS 555 DXB - 8 990 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTS 556 BXB - 9 590 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTS 775 BX - 10 590 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTS 775 DX - 10 590 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTS 785 BW - 11 990 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTS 785 BXB - 10 590 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ S FUNKCÍ PÁRY VTS 785 DXB - 9 990 Kč
ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ VT 542 CXB - 6 990 Kč
 
ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE s názvem „MOUKA"
 
I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce

1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „Mouka" (dále jen „Akce"). Pořadatelem Akce je GORENJE spol. s r. o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha, IČ: 40612244, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „Pořadatel").

2. Organizátorem akce je společnost Kristián, spol. s r. o., se sídlem Výstupní 1129/6, Praha 10, PSČ 101 00, IČ: 63076331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36363 (dále jen „Organizátor").

3. Akce probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání akce") od 1.1.2023 do vyčerpání zásob dárků, nejpozději do 31.12.2023 včetně (dále jen „Doba konání akce").

II. Účast v Akci

1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník" nebo „zákazník"), která splní dále uvedené podmínky Akce.

III. Podmínky účasti v Akci

1. přihlášení se a řádné vyplnění údajů na webové stránce www.mora.cz/akce-trouby  (dále jen „web") v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, číslo mobilního telefonu pro zaslání SMS zprávy, místo uskutečnění nákupu soutěžní trouby (název a přesnou adresu prodejce dle účtenky či faktury nebo název e-shopu), naskenování dokladu o zaplacení (účtenky, faktury) soutěžní trouby v Době konání akce a uložení čitelné kopie dokladu na webu nebo její zaslání poštou na adresu Organizátora s tím, že doklad o zaplacení musí být doručen nejpozději dne 15.1.2024.

2. Vyplněním údajů na webové stránce www.mora.cz/akce-trouby  účastník potvrzuje správnost a úplnost uvedených údajů a též vyjadřuje souhlas s pravidly Akce.
 
3. Každý zákazník se může účastnit Akce (tj. vyplnit údaje na www.mora.cz/akce-trouby ) tolikrát, kolik zakoupil soutěžních trub v Době konání akce. Za každý soutěžní nákup si může vybrat jeden dárek.

IV. Průběh Akce a dárky

1. Po řádné registraci na www.mora.cz/akce-trouby  a uložení kopie dokladu o zaplacení na webu a po kontrole správnosti uvedených údajů vyrozumí Organizátor účastníka potvrzujícím emailem.

2. Po schválení registrace účastník získává nárok na jeden dárek – 6 kg mouky Babiččina volba – mouka na celý rok ZDARMA (dále jen „dárek"). Pořadatel vkládá do Akce celkem minimálně 2000 ks dárků. Po vyčerpání zásob dárků Akce končí. V průběhu konání Akce si Pořadatel vyhrazuje právo na změnu množství dárků.

3. Pokud účastník doloží doklad o zaplacení (účtenku, fakturu) a to elektronicky – naskenování / nafocením dokladu a vložením do systému při registraci, jeho uvedené údaje budou Pořadatelem Akce zkontrolovány a schváleny, Organizátor mu pošle vybraný dárek do 1 měsíce od tohoto data na uvedenou poštovní adresu. Organizátor neručí za nedoručení, ztrátu nebo poškození dárku během přepravy. V případě, že účastník Akce odstoupí od kupní smlouvy o koupi soutěžní trouby, nárok na dárek mu nevzniká a v případě, že již dárek převzal, je povinen ho vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, doručením na adresu Organizátora.

4. Účastník je povinen si dárek převzít na adrese, kterou uvedl při registraci, pokud nepožádá Organizátora nejpozději do 5 pracovních dnů po registraci o změnu adresy doručení a nedohodne si příslušnou změnu. Pokud si dárek na dané adrese nepřevezme, považuje toto Organizátor za odmítnutí převzetí dárku, na což má účastník právo.

5. Pořadatel neodpovídá za nedoručení elektronických registračních formulářů, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické obtíže či závady vzniklé v průběhu akce, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti s akcí nebo jejich dostupností pro účastníky akce.

6. O jakýchkoliv reklamacích, či námitkách ohledně této akce rozhoduje s konečnou platností Pořadatel vč. reklamace dodaného dárku. Dárek je bezúplatným plněním upraveným v § 2055 až § 2078 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato ustanovení neupravují možnost uplatnění práva z vadného plnění, nelze tedy reklamovat zboží, které spotřebitel dostal zdarma. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí na svých internetových stránkách www.mora.cz/akce-trouby , kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

7. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.

V. Vyloučení z Akce

1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce. Z Akce jsou dále vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku.

2. Pořadatel, jakož i Organizátor Akce, jsou oprávněni s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož budou mít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním, nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí Pořadatele nebo Organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Účastník bere na vědomí, že na základě účasti v Akci je Pořadatel oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje, tj. zejména jména, příjmení, emailovou adresu, doručovací adresu, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje"), za účelem organizace Akce a zaslání výhry a dále pro účely ochrany oprávněných zájmů Pořadatele, a to po dobu 4 let ode dne uplynutí doby konání Akce. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v Akci.

2. Účastník dále může Pořadateli v rámci registračního formuláře udělit souhlas za účelem: o zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží anebo služeb Pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků (email, SMS) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změnách některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolné. Souhlas je udělen na dobu neurčitou s tím, že účastník je oprávněn jej kdykoliv odvolat na adrese sídla Pořadatele anebo emailové adrese: info@mora.cz. Souhlas je taktéž možné odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho odvolání účastníkem.

3. Pořadatel zpracovává údaje účastníka v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů") a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení").

VII. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel ani Organizátor tímto nepřebírají vůči účastníkům Akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele nebo Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

2. Pořadatel, jakož i Organizátor si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výrobky obdobného typu a odpovídající hodnoty a případně měnit podmínky předání výher. Pořadatel i Organizátor si vyhrazují právo Akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude Organizátor informovat účastníky Akce oznámením na internetových stránkách Pořadatele www.mora.cz. Změna je účinná dnem jejího zveřejnění na internetových stránkách Pořadatele.

3. Vymáhání účasti v Akci soudní cestou je vyloučeno.

4. Vyobrazení výhry na komunikačních materiálech Akce (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výhry.

5. Pořadatel i Organizátor jsou oprávněni kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, jakož i jednotlivém soutěžním kole a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu sídla Organizátora, emailem na adresu: info@mora.care.

6. Pořadatel ani organizátor neručí za dostupnost soutěžních trub na jednotlivých prodejnách nebo e-shopech.

7. Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.

8. Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na internetových stránkách Pořadatele www.mora.cz . V případě rozporu mezi pravidly Akce nebo jejich částmi uvedenými v propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem těchto úplných pravidel Akce platí znění těchto úplných pravidel Akce. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 1. ledna 2023.