Obchodní podmínky

Speciální parametry Kupní smlouvy na produkty a služby zakoupené v obchodě APPLIAS.cz

1. Prodej zboží

1.1. Prodávající garantuje platnost ceny, která je u zboží uvedena v případě, že je potřebný počet kusů pro objednávku Kupujícího skladem. Zda je produkt skladem a v jakém množství, může Kupující ověřit na řádku Dostupnost v detailu položky.

1.2. Prodávající negarantuje cenu zboží, které nemá skladem. O případné změně ceny objednaného zboží Kupujícího informuje telefonicky či mailem a čeká na jeho souhlas s navrhovanou změnou. Prodávající je oprávněn objednávku zrušit v případě, že objednané zboží není dlouhodobě skladem či Kupující nesouhlasí s novou cenou produktu, příp. na oznámení Prodávajícího o změně ceny nereaguje. O zrušení objednávky Kupujícího informuje mailem.

1.3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout akceptaci Kupní smlouvy v případě, že eviduje na zákaznickém účtu Kupujícího v předchozím období skutečnosti, které jej vedou k závěru, že Uživatel porušil Obchodní podmínky obchodu a svým jednáním poškodil Prodávajícího.

2. Zrušení kupní smlouvy a nepřevzetí zboží ze strany Kupujícího

2.1. Prodávající umožňuje kupujícímu jednostranně zrušit platnou Kupní smlouvu kdykoliv před odesláním zboží. O tomto záměru musí Kupující Prodávajícího včas informovat telefonicky, chatem nebo mailem a zkontrolovat, že obdrží mailovou informaci o zrušení objednávky z obchodu.

2.2. V případě zrušení Kupní smlouvy až po expedici zboží, tedy po okamžiku, kdy mu prodávající odešle email o odeslání zboží, dojde k doručování zboží. Prodávající naúčtuje kupujícímu poplatek za marnou dopravu ve výši 200,- Kč vč. DPH, který zahrnuje náklady na odeslání zboží a vrácení zboží zpět do skladu.

2.3. Pokud Kupující odeslané zboží od dopravce nepřevezme nebo odmítne převzít, případně neposkytne potřebnou součinnost k doručení zásilky, má povinnost uhradit prodávajícímu náklady ve výši 450,- Kč vč. DPH. Tyto náklady zahrnují úkony, jako vyskladnění zboží, odeslání zásilky, úhradu přepravci za doručování zásilky, odeslání nedoručeného zboží zpět do skladu, rozbalení zásilky a vrácení zboží zpět do skladu.

3. Prodej speciálního zboží

3.1. Obchod nabízí také zboží, které vyžaduje speciální zacházení. Jedná se zejména o elektrické či plynové náhradní díly do spotřebičů a jiného technického zařízení. Tyto produkty vyžadují speciální zacházení a pro jejich montáž či instalaci je vyžadována speciální kvalifikace.

3.2. Speciální zboží může v obchodě zakoupit jen Firma či Podnikatel, z prodeje jsou vyloučeni Spotřebitelé. Zboží je v obchodě výrazně označeno a pro jeho nákup je nezbytné zadat při objednávce IČ firmy. Nemá žádný vliv skutečnost, zda je uvedené IČ správné.

4. Návody k obsluze a montáži zakoupeného zboží

4.1. Prodávané zboží obsahuje návod k použití, pokud se jedná o samostatně funkční celek.

4.2. Pro náhradní díly a příslušenství poskytuje prodávající návod pro použití, příp. instalaci zboží jen v případě, že charakter takového zboží obecně nevyžaduje odbornou kvalifikaci osoby, která uvedení do provozu provede.

4.3. Kupující může požádat o návod či verbální podporu k instalaci zboží, zakoupeného v tomto obchodě, na mailové adrese spotrebice@applias.cz. S ohledem na charakter zakoupeného zboží bude žádost vyřízena bez zbytečného odkladu.

5. Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím

5.1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, kde je předmětem závazku koupě zboží, ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy zboží převzal od přepravce nebo jej vyzvedl na výdejním místě.

5.2. Doručené zboží si Spotřebitel může prohlédnout a vyzkoušet v klidu domova tak, jako by to udělal na kamenné prodejně v případě, že by zboží kupoval tam. Pokud zboží nevyhovuje, může jej vrátit zpět do eshopu.

5.3. V případě, že je zboží mezitím použito či používáno, dojde ke snížení jeho hodnoty, za kterou nese Spotřebitel odpovědnost. Prodávající si započte částku, o kterou se hodnota zboží snížila v důsledku jeho použití či používání.

5.4. Je vhodné, aby Spotřebitel vrátil zboží ve stejném obalu, jako je obdržel, a včetně veškerého příslušenství. V opačném případě Prodávající chybějící obal a příslušenství doplní a započte si částku, kterou k tomu vynaložil.

5.5. Jestliže je Kupujícím Podnikatel nebo Firma, odstoupení od Kupní smlouvy není možné. Prodávající může odkoupit zakoupené zboží od Podnikatele zpět, ale započte si všechny náklady, které mu tím vzniknou. Prodávající také může nabídku podnikatele odmítnout.

5.6. Odstoupení od Kupní smlouvy není možné u tohoto zboží:

a) chemické a čistící prostředky

b) zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy v zapečetěném obalu, paměťové nosiče či prvky obsahující jakýkoliv software

c) zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů nelze vrátit do prodeje

6. Platnost Obchodních podmínek obchodu

6.1. Uvedené Obchodní podmínky jsou v souladu s Občanským zákoníkem a platné pro Spotřebitele i Podnikatele.

6.2. V případě, že bude v objednávce vyplněno IČ Kupujícího, není Kupujícím Spotřebitel, ale Firma či Podnikatel. Na takový nákup se Obchodní podmínky obchodu (článek 2, 4 a 6) vztahují jen v omezeném rozsahu tak, jak je v nich uvedeno. 

 

Obchodní podmínky obchodu APPLIAS.cz

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

1. Definice.

1.1. V těchto Obchodních podmínkách.

1.1.1. „E-shop“ znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy SPOTREBICE.APPLIAS.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

1.1.2. „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;

1.1.3. „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

1.1.4. „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.1.5. „Provozovatel / Prodávající“ znamená společnost GREENWICH MERIDIAN s.r.o., IČ: 02853281, se sídlem Slévařská 752/36, 198 00 Praha 9 - Hloubětín;

1.1.6. „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

1.1.7. „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;

1.1.8. „Spotřebitel“ znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.1.9. „Podnikatel / Firma“ znamená Uživatele - člověka, který v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná; 

1.1.10. „Uživatel / Kupující“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

1.1.11. „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.1.12. „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

1.1.13. „Prohlédnout a vyzkoušet“ si zboží znamená učinit se zbožím stejné úkony, jaké je možné učinit v běžné kamenné prodejně, tedy:

a) zboží si prohlédnout z vnějšku a v případě, že je složeno z více částí, které lze bez použití nářadí a poškození zboží od sebe oddělit, lze si prohlédnout i samostatné části;

b) připojit spotřebič naprázdno k elektrické síti a krátkým spuštěním zkontrolovat jeho chod a hlučnost (lze instalovat i baterie, pokud to provoz výrobku vyžaduje);

c) zboží naprázdno ovládat pomocí přepínačů či voličů nebo dálkového ovládání;

2. Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy.

2.1. Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb, a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD, event. jiném nosiči.

2.2. Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:

2.2.1. V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.

2.2.2. Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.

2.2.3. V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.3. V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.4. Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.4.1. Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 2 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

2.4.2. Zboží při Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu APPLIAS.cz, Horovo náměstí 411/1, 180 00 Praha 8 - Libeň.

2.4.3. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zboží zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny či prodejny. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

2.4.4. Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

2.4.5. Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“), nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku,

a) údaje o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby,

b) údaje o své totožnosti,

c) adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, případně i údaje o jiném prostředku on-line komunikace, který podnikatel též poskytuje za účelem rychlé a účinné komunikace a který spotřebiteli umožňuje uchovat písemnou komunikaci s podnikatelem v textové podobě, včetně data a času jejího uskutečnění; v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také údaje o jeho totožnosti a sídle,

d) adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla, a v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také adresu, na niž může spotřebitel zaslat stížnost,

e) celkovou cenu a náklady na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e); v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

f) údaj o přizpůsobení ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování, byla-li cena takto přizpůsobena,

g) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

h) způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění a případně pravidla vyřizování stížností,

i) podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis,

j) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,

k) údaj, že při odstoupení od smlouvy po předložení žádosti o započetí plnění již v průběhu lhůty pro odstoupení podle § 1824a odst. 3 nebo podle § 1828 odst. 5 musí spotřebitel podnikateli poskytnout úhradu podle § 1834,

l) údaj, že spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, je-li tomu tak, nebo údaj o tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,

m) údaj o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, poprodejním servisu a jejich podmínkách,

n) údaj o kodexu chování, pokud se jej podnikatel zavázal dodržovat v souvislosti s některou obchodní praktikou nebo odvětvím jeho podnikání a o tom, jak lze obdržet jeho kopii,

o) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován,

p) nejkratší dobu, po kterou budou trvat spotřebitelovy povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určena,

q) údaj o povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, a o jejích podmínkách,

r) údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i), a

s) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2.4.6. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, také pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

2.4.7. Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek. Odkaz na elektronický formulář pro reklamaci či odstoupení od Kupní smlouvy je součástí mailu o Přijetí objednávky.

2.5. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. i).

2.6. Provozovatel nevyužívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

3. Proces uzavření Smlouvy.

3.1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům koupi Zboží, a to uvedením označení Zboží, podrobných informací o vlastnostech Zboží, ceny Zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, náklady na dopravu, balné a případně nákladů na navrácení Zboží, pokud toto nemůže být ze své podstaty navráceno obvyklou poštovní přepravou.

3.2. Pro objednání Zboží Uživatel vloží objednávané Zboží do Nákupního košíku E-shopu kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku" na grafickou ikonu  košíku či na tlačítko s obdobným významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

3.2.1. objednávaném Zboží;

3.2.2. způsobu úhrady kupní ceny;

3.2.3. způsobu dodání / doručení objednávaného zboží, přitom bude informován o nákladech spojených s takovým dodáním / doručením,

dále též jen "Objednávka".

3.3. Před odesláním Objednávky je Uživatel oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil. V případě, že je hodnota objednaného zboží nižší, než 1500,- Kč, může být aplikován poplatek Balné ve výši nezbytných nákladů na zabalení zboží dle manuálu přepravní společnosti.

3.4. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Uživatelském účtu či v Objednávce vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.5. Objednávku Uživatel odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit objednávku" nebo „Odeslat objednávku" nebo na tlačítko s obdobným významem.

3.6. Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí e-mailem na adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.

3.7. Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky.

3.8. Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena doručením přijetí Objednávky (návrhu na uzavření smlouvy), která je Uživateli zaslána dle 3.6 těchto obchodních podmínek.

3.9. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4. Kupní smlouva.

4.1. Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1. Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.2. Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

4.1.3. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4.1.4. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané Objednávky v uživatelském prostředí Portálu.

4.1.5. Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.

4.1.6. Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.7. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

4.1.8. V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

4.1.9. Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

4.1.10. Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

4.1.11. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.

4.1.12. Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.

4.1.13. Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.

4.1.14. Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.

4.1.15. Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, a to po dobu záruční doby v délce 2 roky, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.

4.1.16. Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.

4.1.17. Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.

4.1.18. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

4.1.19. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem předání daného zboží prvnímu přepravci.

5. Uživatelský účet.

5.1. Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

5.2. Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

5.3. Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.

5.4. Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.

5.5. V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 7 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 30 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

6. Reklamační řád.

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k používání.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k obsluze a montáži u samostatně funkčních produktů (náhradní díly vždy vyžadují odbornou montáž kvalifikovaným pracovníkem, který má s výměnou patřičné zkušenosti) a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

6.3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

6.4. Odstavec 6.2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

6.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

6.7. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

6.8. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavce 6.7  neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

6.9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

6.10. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

6.11. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

6.12. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

6.13. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

6.14. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

6.15. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 Občanského zákoníku.

6.16. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

6.17. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

6.18. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

6.19. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

6.20. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

6.21. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

6.22. Poskytovatel záruky vydá kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat

a) údaj, že má kupující ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a

b) označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.

6.23. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

6.24. Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

6.25. Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

7. Ochrana osobních údajů.

7.1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

7.2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://spotrebice.applias.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

8. Užívání E-shopu.

8.1. Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

8.2. Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

8.3. Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

8.4. Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

8.5. V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

9. Prohlášení Provozovatele.

9.1. Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

9.2. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

9.3. Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

9.4. Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakty a adresy.

10. Zpětný odběr elektrospotřebičů.

10.1. S ohledem na povinnost stanovenou Provozovateli ustanovením § 38 zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že umožňuje Uživatelům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci u Provozovatele, a to na adrese Horovo náměstí 411/1, 180 00 Praha 8 - Libeň.

11. Rozhodné právo.

11.1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

12. Účinnost.

12.1. Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 28. února 2023, poslední úprava 21. prosince 2023 v 16:30 hodin. 

 

Příloha č. 1

Odstoupení od kupní smlouvy

GREENWICH MERIDIAN s.r.o.

Horovo náměstí 411/1

180 00 Praha 8 - Libeň

 

Já, níže podepsaný/á _________________________________________________, bytem _________________________________________________________________, datum narození ________________________,

jsem si od Vás na základě objednávky č. ________________________ objednal(a) následující zboží:

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

_____________________________________________________________ za kupní cenu ________________ Kč,

Celkově tedy za kupní cenu ______________________________ včetně / bez (nehodící se škrtněte) DPH.

Zboží jsem převzal(a) dne ________________.

Tímto odstupuji od shora uvedené kupní smlouvy.

Kupní cenu mi vraťte zpět složenkou / na bankovní účet č. _________________ (nehodící se škrtněte).

 

V ___________________________________, dne __________________